STORE

Algemene voorwaarden

Oktober 2023

Deze algemene voorwaarden zijn onderverdeeld in twee hoofdstukken: Algemene Bepalingen en Verhuur. De Algemene Bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Securetech die door deze voorwaarden worden beheerst. Het hoofdstuk Verhuur bevat afspraken die specifiek betrekking hebben op verhuur. In het geval van verhuur, waarbij een bepaling in het hoofdstuk Verhuur in strijd is met een bepaling in het hoofdstuk Algemene Bepalingen, krijgt de bepaling in het hoofdstuk Verhuur voorrang.

Algemene bepaling

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Securetech: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Doorcom B.V., statutair gevestigd te Alkmaar en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74197061. Ook iedere andere vennootschap of entiteit die deze algemene voorwaarden met toestemming van Doorcom B.V. hanteert valt hieronder.
  2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die goederen koopt of huurt van Securetech, of aan Securetech een opdracht geeft tot levering van goederen of diensten.
  3. Opdracht of overeenkomst: elke afspraak tussen Klant en Securetech betreffende de koop, verkoop, of verhuur van zaken en goederen, of de levering van diensten.
  4. De algemene voorwaarden: de in dit document beschreven voorwaarden die door Securetech worden gehanteerd.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Securetech met betrekking tot de verkoop of verhuur van zaken, goederen en diensten, tenzij beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.2 Eventuele algemene voorwaarden van de Klant worden door Securetech uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Aanbiedingen

3.1 Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven van Securetech, ongeacht de vorm, zijn geheel vrijblijvend.

3.2 Elke offerte, aanbieding of prijsopgave is gebaseerd op de gegevens die de Klant heeft verstrekt bij de aanvraag. Securetech gaat ervan uit dat deze informatie correct is.

3.3 Securetech behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen opdrachten te weigeren of onder rembours te leveren.

Artikel 4: Overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst met Securetech komt pas tot stand nadat Securetech een Opdracht schriftelijk of elektronisch heeft geaccepteerd of bevestigd, of wanneer Securetech daadwerkelijk begint met de uitvoering van de Overeenkomst.

4.2 De opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud en strekking van de Overeenkomst volledig en correct weer te geven.

4.3 Latere aanvullingen, wijzigingen of (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van Securetech of namens Securetech gedaan door derden, binden Securetech alleen wanneer deze volgens het bepaalde in artikel 4.1 schriftelijk of elektronisch zijn bevestigd.

4.4 Zonder schriftelijke toestemming van Securetech is de Klant niet gerechtigd haar rechten uit de Overeenkomst aan derden over te dragen of te bezwaren.

4.5 Indien Securetech dit noodzakelijk of wenselijk acht voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst, kan Securetech derden inschakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 5: Prijzen

5.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen:

– gebaseerd op de bij de opdrachtbevestiging relevante feitelijke gegevens voor de uitvoering van de Overeenkomst;
– afhankelijk van tijdige verstrekking door Klant van alle benodigde informatie aan Securetech;
– gebaseerd op inkoopprijzen, verpakkings- en andere kosten zoals die golden ten tijde van de opdrachtbevestiging;
– exclusief verzendkosten;
– inclusief BTW, invoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten;
– vermeld in euro’s; eventuele koerswijzigingen zullen worden doorberekend;
– exclusief emballage.

5.2 Bij een verhoging van een of meer kostprijsfactoren, heeft Securetech het recht de met Klant afgesproken prijzen dienovereenkomstig aan te passen, waarbij rekening wordt gehouden met eventuele toepasselijke wettelijke voorschriften.

5.3 Artikel 5.2 is ook van toepassing op Overeenkomsten die in delen door Securetech worden geleverd of uitgevoerd, indien deze delen nog niet zijn geleverd of uitgevoerd ten tijde van een prijswijziging door veranderende kostprijsfactoren.

5.4 Alle extra kosten die voortvloeien uit aanvullingen en/of wijzigingen in een Opdracht door of namens de Klant, komen volledig voor rekening van de Klant.

Artikel 6: Levertijd 6.1 De door Securetech opgegeven en overeengekomen levertijden zijn indicatief en worden nimmer beschouwd als strikte deadlines, tenzij in de opdrachtbevestiging een specifieke leveringsdatum wordt vermeld die nadrukkelijk als fatale termijn wordt aangeduid. 6.2 De leveringstermijn kan worden verlengd indien de Klant na het afsluiten van de Overeenkomst wijzigingen aanbrengt in de Opdracht of op andere wijze de uitvoering vertraagt. 6.3 Indien de Klant van mening is dat het overschrijden van de indicatieve levertijd onredelijk belastend is, dient de Klant Securetech schriftelijk en aangetekend een nieuwe, redelijke termijn voor levering te geven. 6.4 Het overschrijden van de indicatieve levertijd door Securetech geeft de Klant bij de levering van goederen geen recht op producten uit de voorraad van Securetech.

Artikel 7: Levering van zaken

7.1 Het tijdstip van levering van goederen aan de Klant is het moment waarop deze goederen aan de Klant worden aangeboden op het door de Klant opgegeven adres. Een rapport van de vervoerder waarin staat dat de aanvaarding geweigerd is, geldt als volledig bewijs van het aanbod tot levering. Vanaf het moment van dit aanbod gaan alle risico’s over op de Klant.

7.2 Securetech bepaalt de wijze van transport. Mochten er belemmeringen of tijdelijke verhinderingen zijn voor de gekozen transportwijze, dan is Securetech niet verplicht een andere wijze te kiezen, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen tussen beide partijen.

7.3 Securetech heeft het recht om in delen te leveren (deelleveranties). Deze deelleveranties kunnen afzonderlijk door Securetech aan de Klant in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Opslag

8.1 Indien de goederen door de Klant worden geweigerd of niet door Securetech kunnen worden afgeleverd vanwege een omstandigheid die binnen de verantwoordelijkheid van de Klant valt, heeft Securetech het recht om deze goederen, zonder verdere ingebrekestelling, voor rekening en risico van de Klant op te slaan bij Securetech of bij derden, en betaling te verlangen.

8.2 Als de Klant de goederen na een in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn niet accepteert, mag Securetech de goederen aan derden verkopen. De netto-opbrengst wordt vervolgens in mindering gebracht op het bedrag dat de Klant aan Securetech verschuldigd is.

8.3 Securetech zal voor de goederen die door of namens de Klant aan haar zijn toevertrouwd, dezelfde zorg dragen als voor haar eigen bezittingen.

8.4 Ondanks het bepaalde in artikel 8.3 blijft de Klant het risico dragen voor de in dat artikel genoemde goederen.

Artikel 9: Betaling

9.1 Klant dient facturen van Securetech binnen 30 dagen na de factuurdatum te voldoen op de vermelde bankrekening op de factuur. De valutadag op Securetech’s bankafschriften geldt als betalingsdatum.

9.2 Klant heeft geen recht op opschorting, retentie of verrekening van enig aan Securetech verschuldigd bedrag.

9.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Klant automatisch in verzuim, zonder verdere ingebrekestelling door Securetech.

9.4 Betalingen door Klant worden eerst afgetrokken van kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs als de Klant aangeeft dat de betaling betrekking heeft op een recentere factuur.

9.5 In geval van niet-nakoming door de Klant of bij omstandigheden die wijzen op financiële instabiliteit van de Klant, heeft Securetech het recht om lopende Overeenkomsten onmiddellijk te beëindigen en schadevergoeding te vorderen.

9.6 Bij de omstandigheden zoals genoemd in 9.5 zijn alle vorderingen van Securetech op Klant direct opeisbaar. Verstrekte gebruiksrechten eindigen direct en automatisch.

9.7 Alle kosten gerelateerd aan invordering van niet-tijdig betaalde bedragen zijn voor rekening van de Klant. Gerechtelijke kosten zijn gelijk aan de daadwerkelijke kosten van Securetech. Buitengerechtelijke kosten zijn 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 250,-.

9.8 Securetech kan bij het aangaan van een Overeenkomst een voorschot of zekerheid verlangen om te verzekeren dat de Klant aan al zijn verplichtingen voldoet.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendom van alle geleverde of af te leveren goederen blijft bij Securetech en gaat eerst over, wanneer Klant de daarvoor verschuldigde prijs en eventueel van toepassing zijnde kosten, boetes, rente en schadevergoedingen, alsmede de verschuldigde prijs en eventueel van toepassing zijnde kosten, boetes, rente en schadevergoedingen uit hoofde van andere overeenkomsten tussen Securetech en Klant heeft voldaan.

10.2 Zolang Klant de in het vorige artikellid genoemde vorderingen niet heeft voldaan, is Klant niet gerechtigd om de goederen in eigendom over te dragen of deze te bezwaren, tenzij binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.

10.3 Indien de goederen onder eigendomsvoorbehoud niet bij Klant, doch onder een derde worden opgeslagen, zal de Klant deze derde van het eigendomsvoorbehoud op de hoogte brengen, en die derde meedelen, dat hij deze in zoverre voor Securetech houdt, zonder dat daaruit enige gehoudenheid van Securetech tot betaling van opslagkosten of andere kosten voortvloeit.

10.4 Klant is gehouden de goederen, waarvan Securetech (nog) eigenaar is, deugdelijk tegen brand en diefstal te verzekeren. Aanspraken uit het verzekeringscontract dienen door Klant op eerste verzoek onvoorwaardelijk aan Securetech te worden overgedragen.

10.5 Securetech heeft het recht hetzij de goederen onder zich te nemen c.q. te houden, totdat Klant het verschuldigde met inbegrip van kosten, rente en/of schadevergoeding heeft voldaan, hetzij de goederen aan derden te verkopen, in welk geval de netto opbrengst in mindering komt op het aan Securetech in totaal verschuldigde.

10.6 Indien Klant met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Securetech tekort schiet of Securetech goede grond heeft te vrezen dat Klant in die verplichtingen zal tekortschieten, is Securetech zonder ingebrekestelling gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Klant machtigt reeds nu voor alsdan Securetech om de plaats te betreden waar deze goederen zich bevinden en deze goederen feitelijk ook terug te nemen. Na terugneming zal Klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

Artikel 11: Annulering 11.1 Bij een overeenkomst die ziet op de levering van goederen heeft de Klant geen recht tot annulering. Mocht Securetech desondanks met een annulering instemmen, is de Klant verplicht om de volledige overeengekomen prijs te voldoen, verhoogd met eventuele additionele kosten die Securetech heeft gemaakt. Een eventuele besparing van kosten door Securetech, of verkoop van het product aan een derde, leidt niet tot restitutie aan de Klant. 11.2 Wanneer er een opdrachtovereenkomst is en de Klant besluit de opdracht te beëindigen voordat Securetech deze volledig heeft afgerond of voordat de afgesproken termijn is verstreken, dient de Klant, in afwijking van artikel 7:411 BW lid 1 en 2, de volledige vergoeding te betalen. Dit is het geval ongeacht of de opdracht reeds was voltooid of de overeengekomen termijn reeds was verstreken. Eventuele besparingen als gevolg van de vroegtijdige beëindiging worden niet in mindering gebracht op deze vergoeding.

Artikel 12: Klachten en garantie

12.1 Klant dient bij iedere levering binnen 24 uur na ontvangst te controleren of deze aan de Overeenkomst beantwoordt.

12.2 Klachten moeten, wat betreft zichtbare gebreken, binnen 48 uur na levering schriftelijk worden ingediend bij Securetech, op het (e-mail) adres zoals dit op de factuur staat vermeld. Klant dient daarbij aan te geven wat het gebrek is en wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd.

12.3 Klachten met betrekking tot verborgen gebreken moeten binnen 48 uur nadat van een dergelijk gebrek is gebleken of redelijkerwijs had moeten zijn gebleken, schriftelijk bij Securetech worden ingediend op het (e-mail) adres zoals dit op de factuur staat vermeld, met dien verstande dat het indienen van een klacht niet meer mogelijk is na 12 maanden na aflevering. Klant dient daarbij schriftelijk aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe zij het gebrek heeft geconstateerd.

12.4 Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzenddatum schriftelijk bij Securetech te worden ingediend.

12.5 Klant zal geen klachten kunnen indienen met betrekking tot goederen die zij heeft bewerkt of verwerkt.

12.6 Bij niet-tijdige of ondeugdelijke indiening van een klacht verliest Klant haar recht om te klagen.

12.7 Klant is verplicht ter zake van een retourzending overleg te plegen met de klantenservice van Securetech. 

12.8 Indien sprake is van een gebrek als bedoeld in artikel 12.2 en/of 12.3, worden door Securetech uitsluitend goederen teruggenomen onder toezending van een creditnota aan Klant indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: – tussen de datum van levering en terug ontvangst zijn niet meer dan 30 dagen verstreken; – de verpakking en de inhoud zijn in oorspronkelijke staat; – de goederen behoren tot het voorraadassortiment van Securetech; voor dit assortiment mag Klant zich niet beroepen op enige publicatie aan de zijde van Securetech; – de klacht is door Securetech gegrond bevonden, hetgeen uitsluitend blijkt uit een door Securetech aan Klant toegezonden creditnota; – de creditkosten bestaande uit vracht-, administratie- en betalingskosten, zijn voor rekening van Klant, deze kosten worden als volgt gefixeerd: EUR 25,- per retourzending vermeerderd met de door leverancier in rekening te brengen kosten; – enkel goederen die door de leverancier retour kunnen worden genomen, kunnen naar Securetech worden geretourneerd.

12.9 De in artikel 12.9 genoemde gefixeerde kosten zijn uitsluitend van toepassing ingeval de goederen door Securetech teruggenomen worden in het kader van een regulier transport / reguliere levering. In geval voor de retourzending naar het oordeel van Securetech speciaal transport zal moeten worden ingezet, dan zullen door Securetech de meerdere kosten dan de gefixeerde kosten bij Klant in rekening worden gebracht.

12.10 In afwijking van het bepaalde in artikel 12.9, geldt voor goederen die niet in overeenstemming met de specificatie zijn afgeleverd of voor verpakte goederen die beschadigd zijn afgeleverd, dat Securetech uitsluitend verplicht is deze goederen terug te nemen onder toezending van een creditnota aan Klant, mits tussen de datum van (af)levering en terug ontvangst niet meer dan 30 dagen zijn verstreken. De in artikel 12.9 genoemde creditkosten gelden voor deze goederen onverkort en worden aan Klant in rekening gebracht.

12.11 In afwijking van het hierboven bepaalde, geldt voor speciaal bestelde goederen – zoals (maar niet uitsluitend) goederen die niet tot het bestaande leveringsassortiment van Securetech behoren -, dan wel voor goederen die door Securetech of door of namens Klant zijn doorgeleverd, dat deze ongeacht de klacht door Securetech niet worden teruggenomen. 12.11 Uitsluitend indien Klant een service- en onderhoudscontract met Securetech heeft gesloten, heeft Klant aanspraak op garantie op locatie. Bij gebreke van een tussen Securetech en Klant gesloten service- en onderhoudscontract, zal Klant de goederen aan Securetech retour moeten zenden, indien zij aanspraak wil maken op garantie.

12.12 De garantie van Securetech strekt nimmer verder dan de garantie die de leverancier, fabrikant of importeur aan Securetech verstrekt. De kosten die worden gemaakt ter beoordeling van eventuele garantieaanspraken door leverancier, fabrikant of importeur, zijn voor rekening van Klant.

Artikel 13: Herroepingsrecht voor Consumenten

13.1 Indien Klant de Overeenkomst is aangegaan in de hoedanigheid van natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt Klant aangemerkt als “Consument”.

13.2 Dit artikel 13 is alleen van toepassing indien Klant aangemerkt wordt als Consument als bedoeld in artikel 13 lid 1. 13.2 Indien Consument goederen/zaken koopt bij Securetech en de overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte wordt gesloten (via elektronische weg), heeft Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de goederen/zaken door Consument of een vooraf door Consument aangewezen en aan Securetech bekendgemaakte vertegenwoordiger.

13.3 Tijdens de bedenktijd zal Consument zorgvuldig omgaan met de goederen/zaken en de verpakking. Hij zal de goederen/zaken slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien Consument van zijn herroepingsrecht gebruikt maakt, zal hij de goederen/zaken met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Securetech retourneren, conform de door Securetech verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

13.4 Wanneer Consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 30 dagen, na ontvangst van de goederen/zaken, kenbaar te maken aan Securetech. Nadat Consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient Consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. Consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

13.5 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal Consument zich richten naar de door Securetech bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

13.6 Indien Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

13.7 Indien Consument een bedrag betaald heeft, zal Securetech dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat de goederen/zaken reeds terugontvangen zijn door Securetech of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door Consument is gebruikt tenzij Consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

13.8 Bij beschadiging van de goederen/zaken door onzorgvuldige omgang door Consument zelf is Consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de goederen/zaken.

13.19 Consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van de goederen/zaken wanneer door Securetech niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de Overeenkomst.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1 Securetech kan jegens Klant uitsluitend aansprakelijk zijn voor schade die het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van het handelen c.q. nalaten van Securetech. Securetech is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals onder meer bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van aanspraken van derden op Klant, schade terzake van een product recall, door welke oorzaak dan ook ontstaan, een en ander ten gevolge van of in de ruimste zin verband houdende met de door Securetech geleverde goederen.

14.2 De aansprakelijkheid in haar totaliteit van Securetech is in ieder geval per schadeveroorzakende gebeurtenis beperkt tot het ter zake van de betreffende overeenkomst door Securetech aan Klant gefactureerde bedrag exclusief omzetbelasting, met een maximum van € 2.000,-. In het geval van een duurovereenkomst, is de aansprakelijkheid van Securetech in haar totaliteit in ieder geval per schadeveroorzakende gebeurtenis beperkt tot het bedrag, wat Securetech aan Klant gedurende de aan de schadeveroorzakende gebeurtenis voorafgaande zes maanden exclusief omzetbelasting onder de duurovereenkomst heeft gefactureerd, met een maximum van € 2.000,-.

14.3 Indien geen succesvol beroep mogelijk is op de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in lid 1 en/of 2, is de aansprakelijkheid van Securetech in haar totaliteit in ieder geval beperkt tot de uitkering die plaatsvindt onder de verzekering van Securetech tegen aansprakelijkheid, vermeerderd met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnd eigen risico.

14.4 In gevallen waarin Securetech door derden wordt aangesproken voor schade, veroorzaakt door goederen die Securetech heeft geleverd aan Klant, zal Klant Securetech onvoorwaardelijk vrijwaren in die gevallen waarin Securetech ten opzichte van Klant niet (meer) aansprakelijk is, hetzij op grond van deze voorwaarden, hetzij anderszins.

14.5 Indien Securetech desondanks gehouden is om schadevergoeding aan derden te voldoen, heeft Securetech het recht van regres op Klant. Dit recht van regres strekt zich mede uit over de door Securetech te betalen/betaalde schadevergoeding, alsmede rente en gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

14.6 Iedere uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Securetech en/of tot haar directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

14.7 Iedere uitsluiting en beperking van de algemene voorwaarden is niet van toepassing, indien en voor zover dit in strijd zou komen met het bepaalde in artikel 6:192 en/of 7:25 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 15: Overmacht

15.1 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die nakoming van de Overeenkomst door Securetech verhinderen en die niet aan Securetech zijn toe te rekenen.

15.2 Onder overmacht als bedoeld in het vorige artikellid zijn ook begrepen internationale conflicten, gewelddadige of gewapende conflicten, maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse, supranationale of internationale overheid, boycotacties, arbeidsongeregeldheden en arbeidsongeschiktheid bij derden of onder eigen personeel, storingen in de elektriciteitsvoorziening, in communicatieverbindingen of in andere apparatuur of programmatuur van Securetech. Indien zich een dergelijke omstandigheid voordoet, zal Securetech die maatregelen treffen die van haar in redelijkheid kunnen worden gevergd om de schade van Klant te beperken.

15.3 Tijdens overmacht worden de leveringsverplichtingen en andere verplichtingen van Securetech opgeschort. Indien de periode waarin door de overmacht de nakoming van de verplichtingen door Securetech niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot vergoeding van schade en kosten bestaat.

15.4 Indien Securetech bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Klant gehouden deze factuur te voldoen, alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

Artikel 16: Privacy en gegevensverwerking

16.1 Securetech beschikt over de persoonsgegevens van Klant in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst c.q. de Opdracht. Daaronder zijn in ieder geval de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van Klant en verder alle andere gegevens die Klant in het kader van de Overeenkomst c.q. Opdracht naar Securetech verstuurt. Securetech gebruikt deze gegevens alleen voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst c.q. Opdracht nodig is. Securetech deelt deze gegevens nooit met derden. Voor meer informatie verwijst Securetech Klant naar het Privacybeleid.

Artikel 17: Slotbepalingen 17.1 Indien Securetech zich in enig geval niet op enige bepaling van de algemene voorwaarden beroept, dan wel daarvan afwijkt, brengt dit niet met zich mee dat zij zich in de volgende gevallen niet meer op deze algemene voorwaarden zal kunnen beroepen. 17.2 Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 17.3 Alle geschillen die, voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen aanhangig worden gemaakt bij de burgerlijke rechter in het arrondissement Noord-Holland, Nederland.